Toyota Land Cruiser V8

EngineTyre sizeFront pressureRear pressureFront loaded pressureRear loaded pressure
4.7 V8285 50 R20 116V XL 4×438383842
4.7 V8285 60 R18 116V 4×438383842

Similar Posts